ផលិតផលសម្រាប់អ្នក (Tower Crane Potain ម៉ាក SP 185 B-10)